Teie küsimus on edastatud, proovime sellele varsti vastata!
Ok
Lushof.com kasutajalepingu tingimused
Registreerudes internetilehekülje www.lushof.com kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Kasutustingimused) ja nõustud Kasutustingimustega ning kohustud Kasutustingimusi täitma alljärgnevas:
 1. ÜLDSÄTTED
  1. Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad internetikeskkonna www.lushof.com kasutamisel selle omaniku Varga OÜ (registrikood 16127300) ja Kasutaja vahel.
  2. Kasutustingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
   1. Lushof.com – Varga OÜ-le kuuluv ja internetiaadressil www.lushof.com asuv virtuaalne iseteeninduskeskkond, mida Kasutaja saab kasutada hanke kuulutuse avaldamiseks, omavahel suhtlemiseks, pakkumise tegemiseks, Hanke võitja valimiseks ja teiste pakutavate teenuste kasutamiseks.
   2. Kasutajakonto - Lushof.com kasutajaks registreeritud isiku kasutajatunnus koos salasõnaga;
   3. Kasutaja - isik, kellel on Lushof.com kasutajakonto;
   4. Hanke korraldaja – kasutaja, kes on Lushof.com keskkonda lisanud hanke kuulutuse;
   5. Pakkuja – kasutaja, kes on teinud pakkumise Lushof.com keskkonnas Hanke korraldaja poolt lisatud hankele;
   6. Hanke võitja – kasutaja, kes on Hanke korraldaja poolt valitud hanke võitjaks.
  3. Lushof.com keskkonna kasutamise funktsionaalsused ja edasiarendused otsustab ainuisikuliselt Varga OÜ.
  4. Lisaks Kasutustingimustele reguleerivad Kasutaja ja Varga OÜvahelist õigussuhet Eesti Vabariigis kehtivad seadused, isikuandmete töötlemise põhimõtted, Lushof.com keskkonna kasutamise hinnakiri, hanke kuulutuse kohta käivad täpsemad tingimused ning reeglid ja väljakujunenud head tavad.
 2. KASUTAJALEPINGU SISU
  1. Varga OÜpoolt osutatava teenuse sisuks on Kasutajale virtuaalse iseteeninduskeskkonna Lushof.com kasutamiseks õiguste andmine. Lushof.com keskkonnas andmete avaldajaks loetakse Kasutajat.
  2. Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik sellest, et Lushof.com keskkond on virtuaalne iseteeninduskeskkond ning Varga OÜei osuta Lushof.com keskkonnas esindaja, maakleri, agendi vms vahendusteenust ja Kasutaja ei anna Varga OÜ-le sellise teenuse osutamiseks volitust. Ühtlasi kinnitab Kasutaja, et on teadlik sellest, et kõik Lushof.com keskkonnas esitatavad tahteavaldused teevad ja lepingud sõlmivad Kasutajad omavahel ning vastutavad nende nõuetekohase täitmise eest. Hanke korraldaja, pakkumise tegija ning Hanke võitja peavad arvestama omavahelises õigussuhtes võlaõigusseaduses sätestatuga.
 3. VARGA OÜ ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  1. Varga OÜ-l on õigus:
   1. kontrollida, et keskkonna kasutamine toimuks kooskõlas Kasutustingimustega. Rikkumise avastamisel võib Varga OÜ kasutada kõiki seaduses ja käesolevates Kasutustingimustes sätestatud õigusi.
   2. nõuda Kasutajakonto loomisel isiku autentimist ja töödelda isikuandmeid seaduses ja Kasutustingimustes ja isikuandmete töötlemise põhimõtetes kokkulepitud tingimustel ja korras;
   3. tutvuda talle sobival ajal Kasutaja poolt avalikkusele kättesaadavaks tehtud materjalidega kontrollimaks, kas nimetatud materjalid pole vastuolus Kasutustingimustes kokkulepituga.
   4. küsida Kasutajalt tasu Lushof.com keskkonna kasutamise eest vastavalt hinnakirjale, vt www.lushof.com/hinnakiri/;
   5. pakkuda Kasutajale võimalust valida erinevate Lushof.com keskkonna kasutamise pakettide vahel;
   6. tingimusteta ja viivitamatult peatada Lushof.com keskkonna kasutamise võimalus (Kasutaja blokeerida) juhul, kui Kasutaja eirab seadust või Kasutustingimusi või hanke kuulutuse kohta käivaid täpsemaid tingimusi ning reegleid või esineb põhjendatud kahtlus, et Kasutaja võib neid eirata;
   7. anda oma usaldusväärsuse tõendamiseks hinnangut endale või endaga seotud isikule;
   8. küsida Kasutajalt Kasutajakonto blokeerimise lõpetamise eest tasu;
   9. eemaldada Lushof.com keskkonnast avaldatud hanke kuulutus, pakkumine ja muu informatsioon, kui see on vastuolus Kasutustingimustega, hanke kuulutuse kohta käivate täpsemate tingimuste ning reeglitega või heade kommetega või seadusega;
   10. kustutada Kasutaja poolt Lushof.com keskkonda lisatud dokumendid, kui need sisaldavad isikuandmeid;
   11. blokeerida Kasutaja Kasutajakonto juhul, kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi või isikuandmete töötlemise põhimõtteid või hanke kuulutuse kohta käivaid täpsemaid tingimusi ning reegleid või väljakujunenud häid tavasid.
  2. Varga OÜ-l on kohustus:
   1. hooldada ning jälgida Lushof.com keskkonna toimimist ja nende Kasutajale kättesaadavust;
   2. tagada Kasutaja abistamiseks klienditoe toimimine e-posti aadressil lushof@lushof.com;
   3. teha Hanke võitjale ligipääs Hanke korraldaja andmetele (nimi, e-posti aadress);
   4. blokeerida Kasutaja avalduse alusel tema Kasutajakonto peale Kasutaja poolt kõikide kohustuste nõuetekohast täitmist.
 4. PIIRANGUD KESKKONNA KASUTAMISEL
  1. Lushof.com keskkonna kasutamine Eesti Vabariigi seadusandluse ning heade tavade ja kommetega vastuolus oleva, sündsusetu või muul viisil sobimatu teo tegemiseks või selle propageerimiseks on keelatud.
  2. Sealhulgas, kuid mitte ainult, on Lushof.com keskkonna kasutamisel keelatud alljärgnevalt loetletud teod:
   1. juurdepääsu tekitamine internetivõrgus olevatele sellistele ressurssidele, millele juurdepääs ei ole Kasutajale lubatud;
   2. autoriõigusega kaitstavate teoste, kaubamärkide, ärinime, reklaami, litsentside, tööstusdisaini vms intellektuaalomandi kasutamine, mille kasutamine ei ole Kasutajal lubatud, või viisil, kuidas ei ole lubatud;
   3. arvutitehnika abil koostatud või kogutud andmete terviklikkuse omavoliline hävitamine, kahjustamine või muutmine;
   4. selliste andmete ja materjalide kopeerimine või mistahes viisil edastamine, mis tekitavad teenusserveritele ebanormaalset koormust;
   5. arvutiviiruste või programmide, mis sisaldavad endas viirusi või mistahes muid koode, faile või programme ja/või selle osasid, mis on loodud segama, häirima või piirama telekommunikatsioonivõrgu, selle seadmete või kasutatava tarkvara funktsionaalsust, mistahes viisil levitamine;
   6. julmuse, füüsilise või psüühilise vägivalla ning ebaseadusliku tegevuse propageerimine;
   7. kas otseselt või kaudselt teistele internetivõrgus olevatele materjalidele viitamine, Kasutaja enda või mõne muu isiku või toote reklaamimine, välja arvatud juhul, kui see on lubatud käesolevates Kasutustingimustes;
   8. Lushof.com keskkonda kasutades internetivõrgu töö või teiste Kasutajate häirimine;
   9. Lushof.com keskkonda libapakkumise või libahanke sisestamine;
   10. Kasutaja tahtlikult levitab Lushof.com keskkonnas valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt;
   11. Lushof.com keskkonna reeglite rikkumine, mis on eraldi kirjas igas hankes.
  3. Lushof.com keskkonda ei ole lubatud lisada Hanke dokumente, mis sisaldavad isikuandmeid (sh nimi, isikukood, kontaktandmed), kuna Hanke dokumendid on avalikult nähtavad ning otsingumootoritega leitavad nii hanke läbiviimise ajal kui ka peale hanke läbiviimist. Isikuandmeid sisaldavad ekslikult lisatud dokumendid tuleb Kasutajal Hanke dokumentide hulgast koheselt eemaldada. Lushof.com võib isikuandmeid sisaldavad dokumendid Lushof.com keskkonnast kustutada Kasutajat eelnevalt teavitamata.
 5. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  1. Kasutaja kohustub esitama Lushof.com kasutajaks registreerumisel tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ja telefoni numbrit.
  2. Lushof.com keskkonnas võib Kasutaja avaldada üksnes selliseid dokumente ja informatsiooni, mis on õiged ja mis pole seaduse või Kasutustingimustega keelatud.
  3. Kasutaja kohustub mitte kasutama Lushof.com keskkonda ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks.
  4. Kasutaja kohustub veenduma ja tagama, et Lushof.com keskkonna kasutamisega ei riku Kasutaja teise Kasutaja ja/või kolmanda isiku autori- ega ka muid intellektuaalomandi õigusi. Nimetatud kohustuse rikkumise korral hüvitab Kasutaja sellega tekitatud kahju ja muud kulud. Lushof.com keskkonda autoriõigusega kaitstud teose avaldamisel annab Kasutaja Varga OÜ-le õiguse edastada Kasutaja poolt Lushof.com keskkonnas avaldatud teost igal viisil kolmandatele isikutele, sh teost reprodutseerida, tõlkida, toimetada, kohandada, parandada, täiendada, lisada neid teistele teostele, kogumikesse või andmebaasidesse. Informatsiooni või materjalide avaldamisega Lushof.com keskkonnas kinnitab Kasutaja, et kõik avaldatuga seotud õigused kuuluvad talle või ta on saanud vastavate õiguste omajalt kõik vajalikud õigused andmete avaldamiseks Lushof.com keskkonnas.
  5. Lushof.com keskkonnas kättesaadavaid hinnanguid (tagasiside) ei või kasutada ilma Varga OÜ eelneva nõusolekuta.
  6. Kasutustingimustega nõustumisel annab Kasutaja Varga OÜ-le õiguse avaldada parema teenuse pakkumise eesmärgil Kasutaja poolt Lushof.com keskkonnas avaldatud kuulutust ka teistes internetikeskkondades.
  7. Kasutaja kohustub hoidma Lushof.com kasutamiseks antud salasõna ja kasutajatunnust selliselt, et need ei satuks kolmandate isikute kätte ning e-posti teel viivitamatult informeerima Varga OÜ-d salasõna või kasutajatunnuse sattumisest kolmandate isikute kätte.
  8. Kasutaja on kohustatud tasuma Lushof.com keskkonna kasutamise eest vastavalt kehtestatud hinnakirjale 3 (kolme) päeva jooksul peale Varga OÜ poolt arve väljastamist. Tasu maksmine ja selle suurus ei sõltu sellest, kas Hanke võitja saab Hanke korraldaja poolt hanke kuulutuses avaldatud töö teostada või mitte või kas Hanke korraldaja ja Hanke võitja leppisid kokku teises hinnas.
  9. Kasutaja kohustub mitte esitama nõudeid Varga OÜ vastu, v.a nõuded, mis tulenevad otseselt Kasutustingimustest.
 6. VASTUTUS
  1. Varga OÜ ei võta endale mistahes vastutust seoses Kasutaja võimalike kahjudega eelkõige alljärgnevatel juhtudel:
   1. kui kahju on tekkinud Varga OÜ-st mitteolenevatel põhjustel, eelkõige häiretest Lushof.com keskkonna kasutamisel või kasutamise eeldusena toimivas internetiühenduses või Kasutaja e-posti teenusepakkuja tehnilises probleemis;
   2. kui kahju on tekkinud Varga OÜ-st mitteolenevatel põhjustel Kasutaja informatsiooni edastamisviivituse või mahakustutamise tulemusena;
   3. kui kahju on tekkinud volitamata isikute juurdepääsu tulemusena internetivõrgus asuvale informatsioonile või sellise informatsiooni muutmisel selleks volitamata isikute poolt;
   4. kui Kasutajal on pretensioone Lushof.com keskkonna kaudu või nendega seoses esitatava või saadava informatsiooni, teenuste või toodete kättesaadavuse, oma eesmärkidele sobivuse, nende tõesuse ja/või sisu suhtes;
   5. kui Lushof.com keskkonnas on Kasutaja poolt avaldatud ebaõigeid andmeid (sh Kasutaja enda kohta) ja/või dokumente või on avaldatud andmeid ja/või dokumente milleks Kasutajal puudub seadusest või Kasutustingimustest tulenev õigus;
   6. kui Hanke võitja või Hanke korraldaja ei täida seadust (näiteks Hanke võitjal puuduvad nõutavad registreeringud ehitustööde teostamiseks) või Kasutustingimusi.
  2. Kasutaja vastutab muuhulgas iseseisvalt ja täielikult:
   1. tema poolt Lushof.com kasutamisel esitatavate andmete ja informatsiooni sisu õigsuse eest ning nende vastavuse eest Kasutustingimustes ja seaduses sätestatule;
   2. Lushof.com keskkonna kasutamise eesmärkide kuritarvitamise eest;
   3. kahjude eest, mis tekivad Kasutajale ja/või mistahes kolmandale isikule seoses seaduse või käesolevate Kasutustingimuste rikkumisega Kasutaja poolt.
 7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  1. Kasutaja annab Varga OÜ-le nõusoleku isikuandmete töötlemiseks vastavalt Eestis kehtivale seadusele ja Varga OÜ isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Kasutaja kinnitab Kasutustingimustega nõustumisel, et on isikuandmete töötlemise põhimõtetega tutvunud ja nendega nõus.
 8. KASUTUSTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMINE
  1. Kasutustingimused jõustuvad Lushof.com keskkonda Kasutajakonto loomisest alates ja kehtivad tähtajatult.
  2. Varga OÜ-l on õigus ilma Kasutajale ette teatamata muuta ja/või modifitseerida teenuste sisu, parameetreid, piiranguid, protseduure, Lushof.com keskkonna menüüstruktuure, dokumentatsiooni jms. Muudatused loetakse Kasutajale teatavaks tehtuks alates nende paigutamise hetkest Lushof.com keskkonda.
  3. Varga OÜ-l on õigus teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Kasutustingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta ning täiendada.
  4. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutajaga toimub elektroonilises vormis Kasutaja poolt Kasutustingimustes esitatud kontaktandmetel.
  5. Kasutustingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Lushof.com keskkonnas.
  6. Kasutaja kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega hinnakirjas ja/või Kasutustingimustes Lushof.com keskkonna kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.
  7. Kasutustingimuste või hinnakirja muudatusega mittenõustumisel ei ole Kasutajal õigust kasutada Lushof.com keskkonda või on teenuse kasutamine piiratud.
 9. LÕPPSÄTTED
  1. Lushof.com kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Varga OÜ lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Tartu Maakohus.
  2. Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ja Varga OÜ vaheliste Kasutustingimustes reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on igal ajal õigus Lushof.com kasutajaleping üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Varga OÜ ja teiste Kasutajate ees.
  3. Kasutustingimustega nõustumisel ja/või Lushof.com keskkonna kasutamisega kinnitab Kasutaja, et on Kasutustingimused tähelepanelikult läbi lugenud, nendest aru saanud ning nõustub, et Kasutustingimused on talle täitmiseks kohustuslikud. Kasutustingimustega nõustumisel muutuvad tingimused Kasutaja ja Varga OÜ vahel sõlmitud siduvaks lepinguks, mis reguleerib Lushof.com keskkonna kasutamist.