Teie küsimus on edastatud, proovime sellele varsti vastata!
Ok
Isikuandmete töötlemise põhimõtted
Kehtiv alates 22.10.2021
Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab isikuandmete töötlemist VARGA OÜ (registrikood 16127300 Interneti ehitushankekeskkonna kaudu töödeldavate isikuandmete vastutavaks töötlejaks on VARGA OÜ (registrikood 16127300; „LUSHOF“).
VARGA lähtub isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest ning muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest.
Varga OÜ on õigus teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi. Teeme kõik, et privaatsuspoliitika oleks ajakohane.
Värskeima privaatsuspoliitikaga kursis olemiseks soovitame teil külastada meie www.lushof.com hankekeskkonna veebilehte. Võime privaatsuspoliitika muudatustest teavitada e-posti teel või muul meile teadaolevatel kontaktandmetel.
 1. Mõisted
  VARGA või "meie" on VARGA OÜ (registrikood 16127300) kui isikuandmete vastutav töötleja ehk isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
  Subjekt andmetega on tuvastatav või tuvastatud füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse, sh: a) ehitushanke portaali äriomandi kasutaja; ja b) füüsiline isik, kes kasutab ehitushanke portalli, kelle isikuandmeid kogutakse avalikest allikatest.
  Ehitushanke portalli www.lushof.com kasutaja on andmesubjekt, kes kasutab ehitushanke portaali www.lushof.com kas isiklikult või juriidilise isiku kaudu (mil juhul võib töödeldavate andmete hulka sattuda ka füüsilise isiku isikuandmeid).
  Isikuandmed on igasugune teave tuvastatava või tuvastatud füüsilise isiku (subjekt andmetega) kohta.
  Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming (nt admete kogumine, säilitamine, muutmine, edastamine, kustutamine, modereerimine).
 2. Kasutaja isikuandmete töötlemine
  1. Isikuandmete koosseis
   Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks töötleme osa või kõiki järgnevatest kasutaja isikuandmetest, seejuures on täpne töödeldavate isikuandmete koosseis iga juhtumi puhul erinev: Isikutuvastusandmed: ees- ja perekonnanimi, kasutajatunnus; registrikood ja sünnikuupäev; kasutajanimi ja salasõna; Kontaktandmed: e-posti aadress, telefoninumber; registrikood Makseandmed: arveldamise ja arve edastamise viis; pangakonto number ja muud rekvisiidid/maksevahendit puudutav teave; maksete ajalugu; Ametiga seonduvad andmed: amet, ettevõttes tegutsev isik; Kliendisuhte andmed: tellitud teenuste koosseis ja periood; sündmuste ja ehitushanke portaali kasutajalogi; kasutajatega seotud info; Lushof ehitushanke portaali kasutamise või lepinguliste kohustuste täitmise käigus teatavaks saanud isikuandmed.
   Ülaltoodud isikuandmeid kogutakse andmesubjektilt Lushof ehitushanke portaalis kasutaja konto loomisel, Lushof ehitushanke portaali teenuseid kasutades, maksekokkuleppeid sõlmides, tasuta perioodi konto (prooviperioodi) taotlemisel, blogi liitumisel.
   Ehitushanke portaali Lushof kasutaja isikusamasuse kohta saame kinnituse kolmandalt isikult, kes pakub vastavat teenust. Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida facebooki, google konto, registreerunud kasutaja kaudu. Varga OÜ ja Lushof tugimeeskond ei näe kasutaja paroole, salasõnu. ID-kaardi ja Mobiil-ID ning Smart ID kaudu sisselogimine võimalus puudub
   Töötleme kasutaja isikuandmeid ka infoportaalis kasutatavate küpsiste abil.
  2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk
   Töötleme ww.lushof.com hankekeskkonna kasutaja isikuandmeid õigusliku aluse olemasolul ning seni kuni see on vajalik privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide täitmiseks. Ehitushanke Keskkonna www.lushof.com kasutaja isikuandmete töötlemine toimub alljärgnevatel õiguslikel alustel ning eesmärkidel.
   1. Lepingu täitmine
    Töötleme isikutuvastusandmeid selleks, et tuvastada kasutaja isikut Lushof ehituahanke portaali kasutamiseks ja võimaldada kasutajal hankeportaali kasutada (sh sisse logida ehitushanke portaali sisse). Töötleme kontaktandmeid selleks, et tagada reaalse füüsilise isiku ja juriidilise isiku portaali kasutamist, vältides eba-reaalse isikute portaali kasutamist. Töötleme kontaktandmeid selleks, et edastada kasutajale teenust olulisi teateid.
   2. Õigustatud huvi
    Lushof hankeportaali tugi töötleb kasutaja isikuandmeid lähtuvalt meie õigustatud huvist, et realiseerida enda ärihuvisid, täiustada teenuseid ning selle kvaliteeti ja kasutusmugavust. Isikuandmete töötlemine õigustatud huvi alusel on tasakaalus kasutaja huvidega, kuna parima võimaliku teenuse pakkumiseks on kasutaja isikuandmete töötlemine äärmiselt vajalik ning kõrge kvaliteediga teenuse saamine on ühtlasi kasutaja ootus meie suhtes.
    Teostame kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel kasutajate veebilehitsejatesse paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste abil. Modereerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on pakkuda kasutajale ainult kontrollitud ja reaalsed ettevõtteid ning ehitushanked, mis kasutajat huvitada võiks. Modereerimine eesmärgiks on erinevate klienditüüpide määramine ja kliendibaasi segmenteerimine. Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta kasutaja suhtes õiguslikku tähendust omavaid otsuseid. Kasutaja võib igal ajal esitada turunduslikel eesmärkidel modereerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise.
    Samuti võime teie isikuandmeid töödelda mis tahes meievaheliste lepinguliste või muude vaidluste korral, et kaitsta meie õigustatud huve.
   3. Kasutaja nõusolek
    Varga OÜ ja Lushof hankeportaal töötlevad kasutaja isikuandmeid kasutaja nõusoleku alusel, kusjuures nõusoleku andmisele eelnevalt antakse kasutajale teave selliste isikuandmete töötlemise eesmärkidest. Lushof portaali kasutajal vabatahtlikult (st nõusolekul) võimalik osaleda portaali hankes ja hinnapakkumiste esitamise, ehitushanke korraldamises. Lisaks kasutame infoportaalis küpsised, millest teatud küpsiste kasutamine toimub üksnes kasutaja nõusolekul.
    Kasutajal on õigus nõusolek selliste isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest meid privaatsuspoliitikas toodud kontaktidel või kasutades olemasolul muid tehnilisi lahendusi, sealhulgas on kasutajal e-posti aadressile saadetavast otseturustusest loobuda, vajutades teate jaluses olevale vastavale nupule. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta varasemalt tehtud töötlemistoiminguid ja nende õiguspärasust. Kui isik võtab tagasi nõusoleku otseturustuse saatmiseks, säilitatakse andmed kasutaja vastava tahteavalduse kohta.
   4. Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine
    Varga OÜ ja Lushof tugi võib kasutajate isikuandmeid töödelda õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks, näiteks isikuandmete kaitse tagamiseks (sh andmesubjektide taotlustele ja pädevate riigiasutuste päringutele vastamiseks), isikuandmete säilitamiseks mis tahes ajavahemikul, mis on vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks ja muudeks kohalduvatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
  3. Isikuandmete säilitamine
   Varga OÜ ja Lushof tugi säilitavad isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks, meie õiguste kaitsmiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Meie piirame isikuandmete töötlemist ja töötleme kasutajate isikuandmeid üksnes vastava vajaduse korral.
   Lushof hankeportaali kasutaja isikuandmeid säilitatakse kuni viis aastat alates kliendisuhte lõppemisest, välja arvatud raamatupidamise alusdokumendid, mida säilitatakse kaheksa aasta alates vastavate isikuandmetega seotud majandusaasta lõppemisest. Eeltoodud perioodide möödumisel kustutatakse vastavad isikuandmed, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemine on asjaoludest tulenevalt vajalik meie õigustatud huvide kaitseks, nt meievaheliste lepinguliste või muude vaidluste korral (sh vältava vaidluse tõttu). Samuti on meil õigus eelnimetatud perioodide järgselt muuta isikuandmed anonüümseks, st töödelda isikuandmeid selliselt, et ortaali kasutaja andmed ei ole enam käsitletavad isikuandmetena.
   Hoolimata kliendisuhte lõppemisest võime kasutaja eelneval nõusolekul töödelda kasutaja isikuandmeid otseturustuseks seni kuni kasutaja on nõusoleku tagasi võtnud. Kui isik keelab otseturustuse (võtan nõusoleku tagasi) ja töötlemiseks puudub muu õiguslik alus, siis säilitatakse vajalikus ulatuses teave keelu kohta, et tagada otseturustusteadete saatmise keelu täitmine.
 3. Avalikest allikatest kogutavate isikuandmete töötlemine
  1. Isikuandmete koosseis
   Lisaks kasutajatelt saadud isikuandmetele töötleme avalikest allikatest kättesaadavaid juriidiliste isikutega seotud füüsiliste isikutega (subjekt andmetega) seonduvaid isikuandmeid. Selliste isikuandmete päritoluallikaks on äriregister. Avalikest allikatest pärinevate juriidiliste isikutega seotud andmesubjektide isikuandmete koosseis, mida töötleme, on alljärgnev: ees- ja perekonnanimi; isikukood ja sünnikuupäev; roll juriidilises isikus; äri- ja ettevõtluskeelud; kontaktandmed
   Ülaltoodud isikuandmeid kombineerime omakorda andmesubjektiga seotud juriidilisi isikuid puudutavate andmetega, mis ei ole isikuandmed. Seeläbi tekivad subjekt andmetega ja ettevõtete vahel erinevad seosed. Lushof ehitushanke portaalis töödeldakse kooskõlas privaatsuspoliitikaga juriidiliste isikute kehtivate ja kehtetute esindajate jm seotud isikute isikuandmeid. Mis tähendab, et Lushof hankeportaalis avaldatakse andmesubjektide ja juriidiliste isikute vahelisi kehtivaid ja kehtetuid seosed.
   Varga OÜ ja Lushof ehitushanke portaal ei kogu isikuandmeid seonduvalt andmesubjektile kuuluva varaga. Kogume ettevõtetega seonduvalt eelkõige kohtulahendite registrist kohtulahendid, Ametlikest Teadaannetest teateid, peavoolumeedia väljaannetest meediaartikleid, ettevõttega seotud veebilehtedelt (kodulehekülg, Facebook jne) erinevaid andmeid, riigihangete registrist hankega seonduvaid dokumente, aga Varga OÜ ja Lushof tugi ei teosta päringuid andmesubjekti põhiselt või eesmärgiga avaldada andmesubjekti isikuandmeid, mis ei seondu ettevõtlusega. Samas ei seostata neid isikuandmeid andmesubjekti ettevõtlusvälise tegevusega ning seosed avalduvad eelkõige andmesubjektiga seotud ettevõtte kaudu.
   Avalikest allikatest kogutud andmesubjektide isikuandmetele pääsevad ligi infoportaali kasutajad. Kasutajatele avaldatavate isikuandmete koosseis sõltub ligipääsutasemest (registreerimata kasutaja, registreeritud kasutaja, registreeritud kliendist hankeportaali kasutaja), seejuures kasutajal on lushof ehitushanke portaalis võimalik enda kohta avalikest allikatest kogutud isikuandmed teatud ulatuses kättesaadavaks muuta kõikidele infoportaali kasutajatele (osaliselt).
  2. Isikuandmete kasutamise õiguslik alus ja eesmärk
   Avalikest allikatest kättesaadavate isikuandmete töötlemine on vajalik infoportaali teenuse pakkumiseks. Varga OÜ ja Lushof hankeportaali ja kolmandate isikute õigustatud huviga seonduvalt oleme koostanud põhjaliku analüüsi, millega tutvumiseks tuleb andmesubjektil pöörduda meie poole privaatsuspoliitikas toodud kontaktandmetel.
  3. Isikuandmete säilitamine
   Kustutame avalikest allikatest kogutud isikuandmeid viie aasta pärast alates andmesubjekti viimase kehtiva seose lõppemisest juriidilise isikuga. Selline säilitamisaeg tagab ehitushanke portaalis avaldatava info terviklikkuse ja teenuse kasulikkuse kasutajatele. Säilitamispõhimõtete koostamisel oleme arvesse võtnud, et juhtorgani liikme vastu nõuete esitamise tähtaeg on vähemalt viis aastat, kuid teatud juhtudel (tahtliku rikkumise korral) 10 aastat. Seega tasakaalustab viis aasta pikkune kustutamise tähtaeg seadusest ja kohtupraktikast tulenevat nõude aegumise maksimaalset tähtaega (10 aastat) ja andmesubjekti huve. Isikuandmete säilitamisel lähtume samuti sellest, et seni kuni isik on äritegevuses aktiivne ja tema vastu nõuete esitamine on võimalik üksnes tahtliku rikkumise korral (viie aasta möödudes ettevõtlusega seotud tegevusest), on kolmandatel isikutel õigustatud huvi tutvuda andmesubjekti andmetega.
   Kustutatakse andmesubjekti taotlusel isikuandmed, mis on osutunud ebaõigeks.
   Ebaõigeks osutunud või ettevõtluse mitteseonduvad andmed kustutame viivitamatult ka ise, juhul kui see meile teatavaks saab.
  4. Teavitamine
   Varga OÜ ja Lushof tugi ei teavita andmesubjekti, kui töötleme andmesubjekti kohta avalikest allikatest kättesaadavaid isikuandmeid, kuna meie ei otsi avalikest allikatest andmesubjekti isiklikke kontaktandmeid ning andmesubjektide kontaktandmete väljaselgitamine eeldaks meilt võimatuid või ebaproportsionaalsed jõupingutusi. Lisaks soovime piirata isikuandmete töötlemist niivõrd palju kui võimalik ning andmesubjekti isiklike kontaktandmete töötlemine üksnes andmesubjekti teavitamiseks ei ole põhjendatud.
 4. Andmete vastuvõtjad
  Varga OÜ ja Lushof tugi on õigus avaldada ja edastada andmesubjektide (kasutajate ja andmesubjektide, kelle isikuandmed on kogutud avalikest allikatest) isikuandmeid eelkõige: VARGA OÜ ettevõtte kuuluvatele ettevõttele, lähtudes meie õigustatud huvist pakkuda kvaliteetset ja terviklikku teenust; juriidilistele nõustajatele, audiitoritele jms kolmandatele isikutele oma õiguste kaitsmiseks; maksehäireregistrile jms kolmandatele isikutele võlgnevuste sissenõudmiseks ehk oma huvide kaitsmiseks; seaduses sätestatud juhtudel pädevale riigiorganile; meie koostööpartneritele, sh arendajatele ja serveri- ja pilveteenuse pakkujatele, makselahenduste pakkujatele, digitaalsete turundusteenuste pakkujatele (sotsiaalmeedia- ja reklaamipartnerid ning analüütikud).
  Isikuandmete vastuvõtjad asuvad Eestis, Euroopa Liidus või Euroopa Liidu Majanduspiirkonnas. Juhul, kui peaksime isikuandmeid edastama vastuvõtjatele, kes ei asu eelnimetatud piirkondades, võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada isikuandmete töötlemise turvalisus ja õigusaktidele vastavus, sh sõlmides vastuvõtjaga asjakohaseid kokkuleppeid.
 5. Andmesubjektide õigused
  Vastavalt kehtivatele õigusaktidele on andmesubjektil (Lushof portaali kasutajal ja andmesubjektil, kelle isikuandmed on kogutud avalikest allikatest) õigus: taotleda teavet tema kohta kogutud isikuandmetest; taotleda oma isikuandmete kustutamist; taotleda oma isikuandmete parandamist; taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist; vaidlustada oma isikuandmete töötlemist; isikuandmete ülekandmisele, st saada enda isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.
  Kui töötleme isikuandmeid nõusoleku alusel, võib andmesubjekt nõusoleku igal ajal tagasi võtta, millisel juhul lõpetatakse isikuandmete töötlemine ei mõjuta varasemalt tehtud töötlemistoiminguid.
  Taotluste esitamisel tuleb Lushof portaali kasutajal arvestada, et selliste isikuandmete kustutamisel või töötlemise piiramisel, mis on vajalikud lepingu täitmiseks, ei pruugi teenused olla kasutajale osaliselt või täielikult kättesaadavad.
  Lushof ehitushanke portaali kasutajatele on täiendavalt loodud funktsioon infoportaalis teatud isikuandmeid täiendada, muuta ja kustutada. Selline võimalus tagab andmesubjektide (eelkõige selliste, kelle isikuandmed on kogutud avalikest allikatest) huvide kõrgendatud kaitse.
 6. Kaitsemeetmed
  Töötleme isikuandmeid üksnes õigusliku aluse olemasolul ning õiguspärastel eesmärkidel. Isikuandmete turvalisuse tagamiseks kasutame meetmeid ja säilitame isikuandmeid selliselt, et on tagatud isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus. Sisemine infoturve ja andmekaitse saavutatakse näiteks toodete ja teenuste arendamisel ennetava riskihindamise tavade rakendamisega, samuti töötajate koolitamisega ja andmekaitsega seotud küsimustes.
  Lushof tugi töötajad on vastavalt nendega sõlmitud töölepingutele ning kehtivale seadusandlusele kohustatud hoidma neile tööülesannete käigus usaldatud isikuandmeid konfidentsiaalsetena, seejuures konfidentsiaalsuskohustus töötajate ning endiste töötajate puhul on tähtajatu.
  Kui edastame isikuandmeid meie nimel tegutsevatele volitatud töötlejatele, veendume nende isikute usaldusväärsuses ja sõlmime nendega asjakohased kokkulepped ja andmetöötluslepingud.
  Juhul kui leiab aset isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu andmesubjekti õigustele, siis Varga OÜ teavitab sellisest rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Täiendavalt võtame kasutusele meetmeid, et rikkumine esimesel võimalusel lõpetada.
 7. Teaved ja kaebused
  Isikuandmete töötlemisega seonduvate päringute, küsimuste ja kaebuste korral on kasutajal õigus pöörduda VARGA OÜ kui vastutava töötleja poole alljärgnevatel kontaktidel:
  VARGA OÜ
  Virbi tn 12, 13629